Рішення сесії № 80

Дата публікації: 8 апреля 2016 | Кількість переглядів : 169 | Категорія: Сільська рада інформує


У К Р А Ї Н А
БЕДЕВЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
четверта сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 80від «7 » квітня 2016 року с. Бедевля


Про затвердження складу комітету
з конкурсних торгів та Положення (в новій
редакції)


З метою забезпечення прозорості витрачання бюджетних коштів і досягнення оптимального та раціонального їх використання, для організації процедур закупівель, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-VІІ, , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бедевлянська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. У відповідності до статті 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель» » від 10.04.2014 року № 1197-VІІ затвердити комітет з конкурсних торгів Бедевлянської сільської ради в оновленому складі:

- Рішко Іван Михайлович –сільський голова;
- Маркуш Мар’яна Василівна – головний бухгалтер;
- Банк Олександр Михайлович – депутат сільської ради;
- Поп Маріанна Миколаївна – спеціаліст з бухгалтерського обліку;
- Банк Марина Василівна – бухгалтер ДНЗ.

2. Головою комітету з конкурсних торгів призначити

Рішко Івана Михайловича – сільського голову;

3. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів Бедевлянської сільської ради в новій редакції (що додається).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Рішко І. М.
Сільський голова І. М. Рішко


Додаток
до рішення сесії сільської ради
від 07 квітня 2016 року № 80

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення та головні функції комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету

І. Загальні положення.

1. Комітет з конкурсних торгів (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника (далі-замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (1197-VІІ) (далі - Закон).
2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом (1197-VІІ) та іншими нормативно - правовими актами.

ІІ. Порядок створення та організація діяльності комітету.

1.Комітет з конкурсних торгів утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур закупівель.
Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів. Членство в комітеті з конкурсних торгів не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника. До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.
До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’яти осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають входити всі службові (посадові) особи замовника.
Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів.
Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом.
3. Керівництво робочого комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
4.Голова комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету . За рішенням комітету можуть залучатись службові та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.
5. Комітет з конкурсних торгів:
- планує проведення процедур закупівель;
- складає та затверджує річний план державних закупівель;
- здійснює вибір процедури закупівлі;
- проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;
- забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом;
- здійснює інші дії передбачені цим Законом.
6. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови. Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до Законів України.
7. Типове Положення про комітет з конкурсних торгів розробляється Уповноваженим органом.

ІІІ. Головні функції комітету

1.Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
- планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
- складання та затвердження річного плану державних закупівель;
- здійснення вибору процедури закупівлі;
- проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;
- надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь в процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій конкурсних торгів(цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
- проведення переговорів з учасниками при проведені процедури закупівлі з одного учасника, оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі з одного учасника у встановленому законодавством порядку;
- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель визначених Законом (1197-VІІ);
- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону (1197-VІІ);
- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
- вжиття на добровільній основі належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
- забезпечення надання інформації в тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
- сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконані ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання в установлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
- здійснення інших дій, передбачених Законом(1197-VІІ).

ІV. Права та обов’язки членів комітету.

1. Члени комітету мають право:
-виносити питання на розгляд комітету;
-ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
-одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
-заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
-здійснювати інші дії, передбачені Законом (1197-VІІ).
2. Члени комітету зобов’язані:
-організувати та проводити процедури закупівель;
-брати участь у всіх його засіданнях особисто;
-забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедури закупівель, об’єктивний вибір переможця;
-в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції), яких за результатами оцінки визначені найбільш економічну вигідними та акцептовані;
-сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
-вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівлі;
-пройти навчання та або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством Економіки України;
-члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговорені та прийняті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінку та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінованих та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійснення інших дій, передбачених Законом (1197-VІІ).
Члени комітету зобов’язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону (1197-VІІ) та інших нормативно правових актів, об’єктивно та не упереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації).
Інформація щодо розгляду та оцінки інформації конкурсних торгів надається виключно Міністерству Економіки України, органам що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
3. Голова комітету:
-організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
-приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
-визначає дату та місце проведення засідань комітету;
-веде засідання комітету;
-призначає заступника голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
-визначає функції кожного члена комітету;
-уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у склад комітету;
-здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;
-рішенням голови комітету щодо призначення заступника голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заноситься до протоколу засідання комітету.
4.Секретар комітету призначається головою комітету установленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
5. Секретар комітету надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету та скріплені печаткою замовника.
6. За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

1.Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішеннявідповідно до законів України.
2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюються на веб - порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.


Сільський голова І. М. Рішко

Головна
Новини
Сільська Рада інформує
Історія
Туризм
Школа
Персоналії
Спорт
Символіка
Релігія
Архітектура
Фотогалерея
Село Глиняне
Banner 1«    Февраль 2017    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28     Розробка сайту
Підтримка сайту - spasvisual.